Картунов О.В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: Монографія до 20-річчя Університету «КРОК». / О.В. Картунов, О.О. Маруховський – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с.

Автор: Картунов О.В., Маруховський О.О.
Дата виходу: 2012 – 344 c.
Дане монографічне видання є однією з перших у вітчизняній науці спроб всебічного і ґрунтовного дослідження основних теоретико-концептуальних засад інформаційного суспільства та/чи суспільств знань.

Картунов О.В. Витоки та еволюція концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 10. Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – С. 9-28.

Співавтор: Картунов О.В.
Дата виходу: 2013 – С. 9-28.

Картунов О.В. 4 статті, Маруховська О.О. 3 статті, Далявська Т.П. 2 статті // Історія політичної думки: навч.енцикл.словник-довідник для студентів вищ.навч.закл./ За заг. Ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий світ-2000, 2014. – 764 с.

Дата виходу: 2014.  – 778 с.

Картунов О.В. 4 статті, Маруховська О.О. 4 статті, Рибак І.В. 1 стаття, Далявська Т.П. 1 стаття // Політологія:навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації / За наук. Ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 778 с.

Дата виходу: 2014.  – 778 с.

Картунов О.В. 116 статей / Мала енциклопедія етнодержавознавства

Співавтор: Картунов О.В. та ін.
Дата виходу: 1996 – 942 с.

Картунов О.В. Вступ до етнополітології. / О.В. Картунов. – К.,1999. – 300 с.

Автор: Картунов О.В.
Дата виходу: 1999 – 300 с.

Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навчальний посібник. / О.В. Картунов. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2007. – 192 с. (з грифом «Рекомендовано МОНУ»).

Автор: Картунов О.В.
Дата виходу: 2007 – 188 c.
Посібник є однією з перших спроб цілісного, системного дослідження і докладного викладу основних положень західних теорій і концепцій етнічності, нації та націоналізму

Картунов А.В. Этнонациональные отношения в политической жизни общества / А.В. Картунов. – К.,1991. – 70 с.

Автор: Картунов О. В.
Дата виходу: 1991 – 70 c.

Картунов А.В. Этнонациональная политика в контексте нового мышления (Глава8)/ А.В. Картунов// Основы политологии. Курс лекций для высших учебных заведений. Авт.кол. Бабкин В.Д. (руководитель). Козюбра Н.И. Копейчиков В.В. и др. – К.: УМК ВО,1991. – С.184-214.

Автор: Картунов О. В.
Дата виходу: 1991 – 246 c.

Картунов О.В. 9 розділів / Основи етнодержавознавства

Співавтор: Картунов О.В.
Співавтор: Маруховська О.О.
Дата виходу: 1997 – 655 с.

Картунов О.В. 52 статті- терміни / Міграційні процеси в сучасному світі

Співавтор: Картунов О.В.  та ін.
Дата виходу: 1998 – 912 с.

Картунов Олексій Васильович – К.: Університет економіки і права «КРОК», 2012. – 135 с.

Укладач: Маруховська О.О.
Дата виходу: 2012 – 135 c.
Бібілографічне видання, в якому висвітлюються основні дати життя, трудової та науково-педагогічної діяльності відомого українського політолога, етнополітолога, історика-міжнародника, кандидат історичних наук, доктора політичних  наук, професора, академіка Української академії політичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Картунова О.В.

Всі новини