Комерційна логістика

Ця освітня програма спрямована на підготовку компетентних професіоналів до виконання логістичних функцій та завдань на різних рівнях управління сучасних комерційних організацій. Під час навчання у бакалаврів формуються компетентності необхідні для організації виконання оперативних і тактичних завдань операційної та функціональної логістики як суто логістичних, так і комерційних чи виробничо-комерційних компаній. Випускник освітньої програми здатен здійснювати планування, організацію та контроль логістичної діяльності виробничих підрозділів, складів, розподільчих центрів, транспортних терміналів тощо. Випускник програми має комплекс сформованих компетентостей для ефективного управління матеріально-транспортними, фінансовими та інформаційними потоками на рівні окремого структурного підрозділу. Програма буде цікавою для осіб, які цікавляться сферами транспорту, складування та сервісного обслуговування, які переконані, що саме логістика є сучасним інструментом ефективності ринкової економіки і прагнуть побудувати свою кар'єру в логістичному бізнесі.

Особливістю освітньої програми «Комерційна логістика» є професійна орієнтація на сферу комерційної діяльності, яка постійно оновлюється і розширюється. освітня програма має чітко сформований та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на підвищення рівня логістичної діяльності комерційного підприємства. Вона орієнтована на перспективну сферу працевлаштування в національні та міжнародні оптово-роздрібні торговельні мережі. «Комерційна логістика» – це досить широка освітня програма, що охоплює всі види та напрями логістичної діяльності у сфері комерції.

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання: 

 • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту та логістики;
 • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту та логістики;
 •  теоретичні основи та методологічний апарат, закономірності й тенденції формування і розвитку об’єктів та суб’єктів;
 • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного та логістичного менеджменту;
 • стратегії та тактику антикризового менеджменту логістичних систем;
 • методичний інструментарій оптимізації та прийняття логістичних рішень;
 • принципи та методи управлінської діагностики логістичної діяльності сучасних організацій;
 • методи та системи мотивування логістичного персоналу підприємств та організацій;
 • інформаційні системи та технології обґрунтування прийняття та реалізації логістичних рішень.
 • критерії оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень. 

Випускники цієї освітньої програми вміють: 

 • здійснювати системний аналіз проблемних ситуацій у сфері логістики і визначати роль суб’єктів логістичного управління у їх розв’язанні;
 • розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем, функцій та операцій і механізмів їх функціонування;
 • координувати діяльність служби логістики з іншими структурними підрозділами компанії та їх взаємодію з партнерами по бізнесу;
 • застосовувати принципи, методи та технології логістичного менеджменту для підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій;
 • планувати, організовувати та контролювати процеси логістичної підтримки комерційної діяльності і налагоджувати зворотній зв'язок з споживачами послуг;
 • формувати поточні плани логістичної діяльності та графіки формування і поповнення запасів;
 • оцінювати та ідентифікувати сукупні логістичні витрати на логістичне обслуговування комерційних контрактів;
 • керувати логістичним персоналом комерційних організацій та впроваджувати системи його оцінки та мотивації;
 • обґрунтовувати управлінські рішення і доводити їх до підлеглих, націлювати колектив на якісне виконання планових завдань;
 • контролювати виконання комерційних контрактів в частині їх логістичного супроводження та оцінювати їх ефективність тощо.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

» Інформаційні та цифрові технології » Економічна теорія та економічна історія » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Економіка підприємства » Фінанси » Менеджмент » Маркетинг » Системи технологій » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Міжнародна економіка » Бухгалтерський облік » Бізнес-планування » Менеджмент організації » Операційний менеджмент » Інформаційні системи і технології в менеджменті » Логістика » Фінансовий менеджмент » Методи прийняття управлінських рішень » Контролінг » Інноваційно-інвестиційний менеджмент

Дисципліни освітньої програми: » Правознавство » Історія світової культури » Країнознавство » Психологія ділового спілкування » Основи підприємництва » Соціальне підприємництво » Психологія управління » Управління ресурсами » Управління ризиками » Управління закупівлями і продажами » Управління зовнішньоекономічною діяльністю » Логістичний сервіс » Менеджмент якості

ПРАКТИКА

Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, карго-центри, айс-термінали, підприємства-комерційні та транспортні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії, оператори логістичних послуг, фінансові посередники тощо

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Бакалаври з менеджменту за освітньою програмою «Комерційна логістика» можуть обіймати первинні посади менеджера з логістики, менеджера закупівельного центру, менеджера із закупівель, менеджера з кооперативних поставок, сток-менеджера, транспортного менеджера, менеджера з комплектації, начальника диспетчерської служби, начальника відділу постачання тощо.

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

Всі новини