Менеджмент

Мета цієї освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі менеджменту, які володіють компетентностями в управлінні та адмініструванні, технологіями системного мислення і лідерськими якостями. Випускники цієї програми здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері загального та функціонального менеджменту організацій. Спроможні керувати колективами працівників в умовах нестабільного ринкового середовища. Програма буде цікавою та надасть старт для подальшого навчання і професійного розвитку цілеспрямованим та мобільним особистостям, які володіють природними лідерськими якостями, а також мріють побудувати кар’єру успішного керівника управлінської, виробничої чи сервісної компанії.

Особливістю освітньої програми «Менеджмент» є конкретна професійна орієнтація на сферу управлінської діяльності державної чи комерційної організації. Освітня програма має чітко визначений та адаптований до сучасних умов зміст навчання, який спрямовано на формування комплексу компетентностей необхідних для успішного виконання функцій і завдань управлінської діяльності підприємства. Ця освітня програма є широкою і дає суттєві можливості для вибору освітньої програми для подальшого навчання на освітніх програмах магістерського рівня освіти. Вона орієнтована на широкий спектр менеджерських професій, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні.

КЛЮЧОВІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання: 

 • парадигми, закони, закономірності та принципи сучасного менеджменту;
 • історичні передумови та етапи еволюції менеджменту;
 • концепції, методи та моделі системного, ситуаційного, адаптивного менеджменту;
 • стратегії та тактику антикризового менеджменту сучасних організацій;
 • методичний інструментарій розробки та прийняття управлінських рішень;
 • принципи та методи управлінської діагностики сучасних організацій;
 • методи та системи мотивування персоналу підприємств і організацій;
 • інформаційні системи і технології обґрунтування прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Випускники цієї освітньої програми вміють: 

 • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, налагоджувати зворотній зв’язок та вести кореспонденцію з управління;
 • створювати та аналізувати базу даних щодо впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організацій, моделювати бізнес-процеси;
 • розробляти на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій, достатню кількість альтернативних рішень, проводити моніторинг змін в законодавстві, орієнтуватися у системі і змісті нормативних актів для забезпечення правомірності рішень;
 • застосовувати сучасні технології ведення бізнесу та координувати взаємодію з партнерами по бізнесу;
 • обирати оптимальні організаційні форми функціонування і визначати необхідний кадровий потенціал сучасної організації;
 • здійснювати контроль за виконанням рішень, брати участь у розробці стратегічного, поточного та оперативного контролю діяльності та забезпечення виконавчої дисципліни;
 • визначати стратегічні цілі діяльності та організовувати їх реалізацію, планувати виробничу (операційну діяльність);
 • знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею, розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, структурних підрозділів, продукції (товарів, послуг);
 • планувати фінансово-економічні результати і показники господарської діяльності за сучасними методиками;
 • аналізувати взаємозв’язки між функціональними сферами організації з метою підготовки збалансованих управлінських рішень.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

» Інформаційні та цифрові технології » Економічна теорія та економічна історія » Мікроекономіка » Макроекономіка » Статистика » Економіка підприємства » Фінанси » Менеджмент » Маркетинг » Системи технологій » Правове забезпечення господарської діяльності » Управління персоналом та економіка праці » Стратегічне управління » Міжнародна економіка » Бухгалтерський облік » Бізнес-планування » Менеджмент організації » Операційний менеджмент » Інформаційні системи і технології в менеджменті » Логістика » Фінансовий менеджмент » Методи прийняття управлінських рішень » Контролінг » Інноваційно-інвестиційний менеджмент.

Дисципліни освітньої програми: » Корпоративна культура » Психологія » Логіка » Іноземна мова за професійним спрямуванням » Друга іноземна мова » Практикум з особистого зростання » Конфліктологія і теорія переговорів » Стандартизація систем управління організацією » Стратегії розвитку підприємства » Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства » Комерційна діяльність » Управління проектами » Антикризове управління » Адміністративний менеджмент » Внутрішній аудит систем управління.

ПРАКТИКА

Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Комерційна логістика» є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, транспортні компанії, складські та складсько-виробничі комплекси, вантажні термінали, айс-термінали, підприємства-комерційні посередники, диспетчерські пункти, збутові контори, логістичні компанії тощо

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ           

Бакалавр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент» підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і може обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, управління бізнес-процесами, управління маркетингом, персоналом тощо.

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії.

Всі новини