Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

Основні публікації науково-педагогічних працівників кафедри бізнес адміністрування та управління проектами

Монографії:

 • Данченко О.Б., Посрипко Ю.А.Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицька Л.В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2016. – 466 с.
 • Поскрипко Ю.А., Антоненко І.Я., Башинська І.О., Бондаренко Т.В., Булкот Г.В., Бутенко К.В. та ін. Забезпечення економічної безпеки підприємств /   Економічна безпека в умовах глобальної світової економіки : [колективна монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т.2. – Гл. 3.26. – С. 206–220.
 • Поскрипко Ю.А., Андрієнко В.М., Бондаренко О.С., Боримська К.П., Гуменюк О.С., Жарій Я.В. та ін.. Взаємодія кадрової безпеки та управління персоналом в процесі забезпечення економічної безпеки підприємств / GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А. – Черкаси, 2014. –С. 317–344.
 • Поскрипко Ю.А. Соціально-економічні аспекти забезпечення системи економічної безпеки підприємств./ «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education./ Vienna, Austria

Навчальні посібники:

 • Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів / К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 238 с.
 • Шарова О.С., Бабяк Н.Д., Виноходова С.Г., Нагорний Є.О., Піроженко Н.В., Самофалова Т.О., Сидоренко О.І., Ткаченко Н.Б., Толпиго О.Ф., Тринчук В.В., Цюцюра Г.О. Державно-приватне партнерство:Навчальний посібник. Розділ 3: Управління проектами державно-приватного партнерства/ КНУБА – Київ-2016

Наукові статті у фахових виданнях:

 • Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики / Данченко О.Б., Борисова Н.І.// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х.:НТУ «ХПІ». – 2014. – № 2 (1045). – 140 с., с.52-57.
 • Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків / Данченко О.Б., Занора В.О., Чернова Л.С., Кузьмінська Ю.М.// Управління проектами та розвиток виробництва, Луганськ, №1(45), 2013, с.88-94.
 • Класифікація відхилень в проектах:  ризики, проблеми, зміни /Данченко О.Б.// Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львів, №9, 2014 р., с.72-79.
 • Взаємозв’язок між ризиками, змінами, проблемами в проектах / Данченко О.Б. //Вісник ЧДТУ, №3, 2014, с.26-31
 • Сучасні підходи до управління відхилення в проектах  / Данченко О.Б. // Управління проектами та розвиток виробництва, № 19, 2014, с.22-26.
 • Синергетична модель «хвороб » проектів / Данченко О.Б., Тесля Ю.М. // Управління розвитком складних систем. –  Київ: вид-во Київський національний університет будівництва і архітектури, № 20, 2014. – с.87-90.
 • Концептуальна модель інтегрованого управління відхиленнями в проектах / Данченко О.Б., Семко І.Б., Борисова Н.І. // Вісник ЧДТУ, 2015, №1(15)
 • Державно-приватне партнерство: проектний погляд / О.С.Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць / Під ред. В.А.Рач. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2014. №4. – С. 119 – 123.
 • Категорийный анализ кадровой безопасности / Поскрипко Ю.А.// Економіка і Фінанси. – №1. – 2014. – С.7–13.
 • Вплив інструментів візуалізації інформації на хід реалізації проектів / О.В.Єгорченков, Н.Ю.Єгорченкова, Н.О.Чорна // Управління розвитком складних систем – 2014 – №19 – С. 27-33
 • Моделі класів інформаційних представлень / О.В.Єгорченков, Н.Ю.Єгорченкова, Д.С.Катаєва // Information technology&knowlrdge – 2014 – №4-C.369-371.
 • Концептуальна модель інтегрованого управління відхиленнями в проектах/ О.Б. Данченко, Семко І.Б., Борисова Н.І. // Вісник ЧДТУ, 2015, №1(15). –  С. 62-67.
 • Проекти державно-приватного партнерства: особливості розподілу відповідальності / О.С. Шарова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – № 3. – С. 58 – 64.
 • Про проекти державно-приватного партнерства: особливості планування / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: Збірник наукових праць / Під ред. В.А. Рач. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля,.– 2015. – № 2 (54). – С. 47-54.
 • Про проекти державно-приватного партнерства: основні визначення / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2015. – № 1 (53). – С. 91 – 95.
 • Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі / Петрова І. Л., Бєлова О. І.// Бізнес інформ №10-2015.
 • Сучасні діагностичні можливості забезпечення кадрової безпеки / Б.Б. Городницький,  Ю. А. Поскрипко // Економіка і Фінанси. – №5. – 2015. – С.33–44.
 • Стратегическое управление проектно-ориентированной организацией / Польшаков І.В.//  «Вісник Черкаського державного технологічного унверситету», Черкаси, 2015, №3. – С.15-21.
 • Взаимодействие стратегического и операционного управления проектно-ориентированной организацией.  / Польшаков І.В.//”Вісник Львівського держаного університету безпеки життєдіяльності”, Львів, 2015, №2. – С.23-28.
 • Устойчивое развитие проектно-ориентированых организаций./ Польшаков І.В.//  Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць «№2(54) 2015. – С.77-82.
 • Індикативна модель відхилень в проектах/ Данченко О.Б. //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 1 (1173). – 124 с., с. 43-46.
 • Інформаційна безпека підприємства./ Шарова О.С.// Вчені записки Університету «КРОК»,  Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права “КРОК”
 • Мотивування стратегічної активності підприємств./ Бєлова О.І. //  Вчені записки Університету “КРОК”, Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”- 2016
 • Застосування підходу Неша до забезпечення кадрової безпеки./ Поскрипко Ю.А. // Вчені записки Університету “КРОК”, Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”/ Київ 2016
 • Сучасні можливості реформування податку на додану вартість в Україні./ Поскрипко Ю.А., Єрохін К.Я., Занора В.О. // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – 2016
 • Стратегічне управління у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства: методичні положення щодо забезпечення./ Поскрипко Ю.А., Данченко О.Б., Занора В.О.//  Економіка та суспільство / Мукачівський державний університет – 2016
 • Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства./ Поскрипко Ю.А., Данченко О.Б., Занора В.О.  // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»/ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького-2016

Наукові статті у міжнародних виданнях:

 • Современные подходы к управлению проектами / Данченко О.Б. // Материалы IV международной научно-практической конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований», 4-5 августа 2014г., North Charleston, USA, том 1, с.138-140.
 • Project Risk MANAGEMENT METHODS / Danchenko O.B.// News of Science and Education, №4(4), 2014, Science and Education Ltd, Sheffield, UK, p.68-71
 • Болезни проектов и программ: причины и лечение / Данченко О.Б., Тесля Ю.М., Кубявка Л.Б. // Журнал «Молодой ученый». — 2014. — №21(80). — с. 436-439.
 • Медицинские аналоги в проектном менеджменте / Данченко О.Б., Поскрипко Ю.А. // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.- 380 p. – p.330-334.
 • Кадрові ризики в системі економічної безпеки / Поскрипко Ю.А. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – Р.  271–276.
 • Модели управления изменениями при внедрении кадровой безопасности / Поскрипко Ю.А.  // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – Р.  253–258.
 • Термінологічні основи управління  відхиленнями в проектах/ О.Б. Данченко// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2015. – №2 (1111). – С. 51-57.
 • Особливості організаційної структури управління проектами державно-приватного партнерства / О.С. Шарова // Вчені записки Університету «КРОК», Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1(1997). – Вип.40. – К., 2015. –  180 с. – С.161-169.
 • Мотиваційні інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.І. Бєлова // Вчені записки Університету «КРОК». – 2015. – Вип. 40. – С. 98-104
 • Пріоритети впровадження кадрової безпеки / Ю. А. Поскрипко // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America,: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 218-222.
 • Управління розвитком складних систем /, Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю., Лисицін О.Б., Чорна Н.О.  // Управління розвитком складних систем. – 2015. – 22 – С. 42-47.
 • Розробка та впровадження інформаційної системи управління проектами в будівельних компаніях/ Кальніченко О.В., Чернова М.Л. // Технологический аудит и резервы производства: міжнародний науковий журнал. – Харьков: № 2/2 (22), 2015. – С.52-58
 • Особливості управління будівельними проектами в нестабільній економіко-політичній ситуації в Україні / Кальніченко О.В., Чернова М.Л. // Управління розвитком складних систем. – 2015.   № 22. – С. 48-57.