Петрова Ірина Леонідівна

Керівник магістерської програми
Доктор економічних наук, професор
Завідувач випускової кафедри менеджменту та маркетингу

Тел.: 455-69-79 (дод.: 234)

E-mail: petrova[at]krok.edu.ua

 Головні особисті досягнення:  
 
1.Розроблені та реалізовані тренінги, консалтингові проекти, навчальні курси. 
2.Академія менеджменту «Adizes», травень, 2009 р., сертифікат. Агенція з міжнародного розвитку США навчання за програмою «Публічні приватні партнерства» червень 2009 р., сертифікат про проходження тренінгу. Стажування в КНЕУ, 2012 р.

Улюблений вислів: Кожна людина є художником свого власного життя, що черпає силу й натхнення в собі самому!

Життєве кредо:  Якшо хочеш бути щасливим, будь ним.

Захоплення: Подорожі, музика, живопис, йога.
 
Перелік дисциплін, які читає викладач:

- Менеджмент персоналу

- Менеджмент

- Управління змінами
 

 Основні наукові праці викладача:

 • Управління змінами. Навч.посібник / І.Петрова, В.Поліщук, В.Печенізький. - Львів: ЗУКЦ, 2008.- 66с.
 • Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг. - Ринок праці та освіта: пошук взаємодії: Зб. наук. ст./ Під наук. ред. І.Л. Петрової. - К.: Таксон, 2007.- 200с.
 • Управління персоналом у процесі організаційних перетворень. - Формування ринкової ек-ки: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. - Т.1. Ч.ІІ.- К.: КНЕУ, 2007, с. 646-655
 • Менеджмент персоналу. Навчальний посібник .(у співав.) – К.: КНЕУ. 2004. Рекомендовано МОН України;
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини. Підручник (у співавт). За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. - К. : КНЕУ, 2009. Рекомендовано МОН України;
 • Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування. Монографія / [І.Л. Петрова, В.В. Близнюк, Г.Т. Куліков та ін]; за ред. І.Л. Петрової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К.,2009;
 • Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: Монографія / Петрова І.Л.,Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П.]. За ред. проф. Петрової І.Л. ‑ К.: Дорадо, 2010;
 • Регулювання зайнятості у світлі глобалізаційної перспективи. // Державне управління в сфері ринку праці та зайнятості населення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Інститут підготовки кадрів, 2005;
 • Роль людини як рушія соціально-економічного розвитку // Науковий часопис. Серія 18 “Економіка і право ”. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. ‑№ 2., 2005;
 • Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи. – Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец випуск . Т.2. Управління персоналом в організаціях. - К.: КНЕУ, 2005;
 • Економіко-правове забезпечення реформування соціально трудових відносин в Україні. – Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи. – К.: Парламентське видавництво, 2005;
 • Розвиток персоналу як бізнес-процес. – IV Междунар. науч.-практ. конф. Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами. – Харьков, 2006;Заходи економічної та соціальної політики в сегменті неформальної зайнятості. – Україна: аспекти праці, №3, 2006;
 • I.Petrova. Strategies of human resouгсe management in the context of organizational changes. – 4 th International Scientific Conference Business and management.; 14 th International Scientific Conference enterprise management: diagnosis, strategy, efficiency, conference proceedings. – Vilnius: Technika, 2006;
 • Сучасні технології маркетингу на ринку праці. – Вчені записки Університет «КРОК», випуск вісімнадцятий. Том 2 – К.2008;
 • Управління змінами. Навч. посібник / І.Петрова, В.Поліщук, В.Печенізький. ‑ Львів: ЗУКЦ, 2008;
 • Управління змінами. Посібник для тренерів/ І.Петрова, В.Поліщук, В.Печенізький. ‑ Львів: ЗУКЦ, 2008;
 • Управління персоналом, засноване на компетенціях.  ‑ Вісник Прикарпатського університету, Серія Економіка, випуск 7.  ‑ Ів-Франковськ: Плай, 2009;
 • Особливості стимулювання інноваційної діяльності.  ‑ теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.  ‑ Зб. Наук. Праць.  ‑ Маріуполь: Вега-Принт, 2009;
 • Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України. ‑ К: РПВС України НАН України,. ‑ Вип. 21 ‑ 22, 2009;
 • Причини неефективного використання трудового потенціалу України. ‑ Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. ‑ Вип. 15. Тернопіль, 2010.