Алькема Віктор Григорович

Алькема Віктор Григорович
Науковий ступінь: доктор економічних наук, кандидат технічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри

Телефон: (044) 455-56-66 (вн. 274)

Відомий український вчений у галузі логістики та економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Сферою його наукових інтересів є економічна безпека, логістичний менеджмент, маркетинг інновацій та педагогіка вищої школи. Має понад 300 наукових публікацій, автор наукових монографій та навчальних посібників.

За його безпосередньою участю розроблено стандарти вищих навчальних закладів України зі спеціальностей: «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Міжнародний бізнес», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Логістика» та «Управління інноваційною діяльністю». Під його керівництвом реалізовано національний освітній проект «Міжкорпоративний університет». Понад 10 років був членом секції «Логістика» Науково-методичної комісії з «Менеджменту та адміністрування». На теперішній час виконує обов’язки Голови підсекції «Економічна безпека суб’єктів господарювання» секції «Економічна безпека» Науково-методичної комісії «Специфічні категорії» Міністерство освіти і науки України. 

Віктор Григорович – Голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій за тематикою «Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності», Головний редактор міжнародного фахового видання «Вчені записки університету «КРОК», науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Логистика: проблемы и решения» та редактор розділу «Економіка» журналу «Наукові студії». 

Алькема В.Г. двічі нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», а також Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Є кавалером знаку «Шани» Університету економіки та права «КРОК». Творчим захопленням науковця є психологія сучасної реклами та ділова журналістика.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА АЛЬКЕМИ В.Г.

Монографії:

1. Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: [монографія] / В.Г. Алькема  – К. : Дорадо-Друк, 2011. – 470 с. – 29,38 друк. арк.

2. Алькема В.Г. Модернізація соціальної інфраструктури національної економіки: [монографія] / [за ред. О.А. Кириченка, В. С. Нотевського, Ю.І. Вигівської]. – К. : «Дорадо-Друк», 2011. – Алькема В.Г. Розділ 1. Теоретичні основи формування стратегії модернізації соціальної інфраструктури України. – С. 7- 47. – 2,5 друк. арк.

3. Алькема В.Г. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи : [монографія] / [за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака]. – К. : ІМБ Ун-ту «КРОК», 2010. – С. 24–73. – 3,06 друк. арк. Алькема В.Г. Розділ 1.2 Модель економічного розвитку України та ризики її реалізації. С. 24-46; Розділ 1.3 Теоретичні основи економічної безпеки України. – С. 47-53. – 1,81 друк. арк.

4. Алькема В.Г. Бізнес-освіта в Україні: [монографія] / В.Г. Алькема , Т.В. Шахматова //  – Львів. : Новий світ, 2010. – 252 с. – 15,75 друк. арк. (Особистий внесок автора: Принципи, рівні та складові бізнес-освіти. С. 28-64; Менеджмент-освіта як важлива складова бізнес-освіти. С. 68-99; Бізнес-освіта для новітніх сфер бізнесу. С. 110-149; Постійне вдосконалення якості бізнес-освіти: проблеми та шляхи вирішення. С. 174-218. – 9,37 друк. арк.

Статті у фахових наукових виданнях:

1. Алькема В.Г. Організаційна структура як складова удосконалення  системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності / В.Г. Алькема // Вчені записки університету «КРОК», В. № 29, 2012. – С.127-135.

2. Алькема В.Г. Транспортний потенціал України в умовах сталого розвитку/ В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. №6(177). Ч.1. – 2012. – 92-97 с.

3. Алькема В.Г. Розвиток мікрологістичних систем та методика його оцінювання/ В.Г. Алькема // Науковий журнал «Логістична: теорія та практика» Луцького національного технічного університету. – №1(2). – Луцьк, 2012. – 5-11 с.

4. Алькема В.Г. Ринок суб’єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки / В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 9. – К.: НТУ, 2012. – С. 242-246.

5. Алькема В.Г. Комплексна діагностика розвитку системи економічної безпеки суб’єкта логістичної діяльності/ В.Г. Алькема // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Ун-т економіки та права «КРОК» – № 8. – К., 2012. – 30-35.

6. Алькема В.Г. Формування механізму ефективного розвитку логістичного персоналу/ В.Г. Алькема // Вісник КПНУ ім. І.Огієнка «Економічні науки». Випуск 6 – 2012.- 9-13с.

7. Алькема В.Г. Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств/ В.Г. Алькема //«Вісник економіки транспорту і промисловості». Збірник науково-практичних статей. -  Вип. 38 (Додаток). Харків: Укр-ДАЗТ, 2012. – С. 8-13.

8. Алькема В.Г. Аналіз інституціональної структури середовища функціонування суб’єктів логістичної діяльності/ В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. праць./Тернопільський національний економічний університет. – 2012, - Вип.10-частина2, с.13-19.

9. Алькема В.Г. Генезис структури транспортного потенціалу в умовах сталого розвитку/ В.Г. Алькема //  Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012.-№::2.-с.172-180.

10. Алькема В.Г. Концептуалізація оцінювання розвитку мікрологістичних систем / В.Г. Алькема // Бізнес-інформ – 2012. - № 8. – с. 177-181.

11. Алькема В.Г. Оцінка ефективності системи економічної безпеки суб’єктів господарської логістичної діяльності/ В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - № 11(182) Ч. (II). – Луганськ: 2012. – С.15-23.

12. Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об’єкту з урахуванням чинників економічної безпеки/ В.Г. Алькема // Вчені записки університету «КРОК»,.2012.- № 30. – 165-173 с.

13. Алькема В.Г. Організаційна реструктуризація як складова удосконалення системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності/ В.Г. Алькема //  Вчені записки університету «КРОК», 2012.- № 29. – 127-135 с.

14. Алькема В.Г. Управління економічною безпекою транспортного підприємства/ В.Г. Алькема //  Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. – 2012. – Випуск 3 (59). – с.5 – 10.

15. Алькема В.Г. Ресурсний потенціал економічної безпеки логістичних утворень/ В.Г. Алькема //   НАУКОВІ СТУДІЇ (культура, освіта  - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія* Філологія * Педагогіка* Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирєв (головний редактор, голова редколегії) та ін.- Київ; Буча: МІЛЕНІУМ, 2012.- Вип. 1,В-с. 475-488.

16. Алькема В.Г. Інтерфейсна складова економічної безпеки суб’єкта  господарської діяльності/ В.Г. Алькема //  НАУКОВІ СТУДІЇ(культура, освіта  - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія* Філологія * Педагогіка* Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирєв(головний редактор, голова редколегії) та ін.- Київ; Буча: МІЛЕНІУМ, 2012.- Вип. 1,В-с. 489-496.

17. Алькема В.Г. Управління економічною безпекою 3PL оператора в умовах посилення конкуренції/ В.Г. Алькема, О.С. Демиденко // Управління проектами, системний аналіз і логістика.-К.: НТУ-2012.-Вип.10 - с. 346-352.

18. Алькема В.Г.  Механізм організації ефективного постачання на підприємстві/ В.Г. Алькема, А.В. Вельбой // НАУКОВІ СТУДІЇ(культура, освіта  - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія* Філологія * Педагогіка* Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирєв(головний редактор, голова редколегії) та ін.- Київ; Буча: МІЛЕНІУМ, 2012.- Вип. 2,В-с. 437-446.

19. Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об’єкту з урахуванням чинників економічної безпеки/ В.Г. Алькема, О.С. Демиденко // Вчені записки університету економіки та права «КРОК».-К.: Університет «КРОК» -2012.-Вип.30 - с. 165-173

20. Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесу організації постачання як засіб зміцнення економічної безпеки компанії/ В.Г. Алькема, О.С. Демиденко // Вчені записки університету економіки та права «КРОК».-К.: Університет «КРОК» -2012.-Вип.32 – Том II-с. 28-35.

21. Алькема В.Г. Сучасні наукові підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання/ В.Г. Алькема,  // Вчені записки університету економіки та права «КРОК».-К.: Університет «КРОК» -2013.-Вип.33 - с. 161-169.

22. Алькема В.Г. Ресурсний потенціал системи економічної безпеки суб’єкта логістичної діяльності/ В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Вчені записки університету економіки та права «КРОК».-К.: Університет «КРОК» -2013.-Вип.33 - с. 197-205.

23. Алькема В.Г. Розвиток системи економічної безпеки логістичних компаній у сфері зовнішньоторговельної діяльності // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 5. – 2011. – 110-119 с.

24. Алькема В.Г. Операційна стратегія як чинник економічної безпеки розвитку виробничого підприємства/ В.Г. Алькема // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2011. – Вип.3 – 106-115 с.

25. Алькема В.Г. Функціональні складові економічної безпеки логістичних утворень // В.Г. Алькема / Вісник Східноукраїнського університету ім. В.Даля / Вид-во Східноукраїнського університету ім. В.Даля. – Вип.4 (146). – Ч.2. – Луганськ, 2011. – С. 208-217.

26. Алькема В.Г. Механізм управління витратами як важливий елемент ресурсної складової економічної безпеки логістичних утворень // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 5-12 с.

27. Алькема В.Г. Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.8. – К.: АНТУ, 2011. – С.7-14.

28. Алькема В.Г. Розвиток системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності у сфері зовнішньоторговельної діяльності // Зовнішня торгівля. – 2011. – № 10. – С. 91–94.

29. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки логістичних утворень // Вчені записки Університету економіки та права “КРОК” / Ун-т економіки та права «КРОК» – Вип. 1(1997). – Вип. 25. – К.,2011.  – С. 45-53.

30. Вплив глобальної економічної кризи на фінансово-економічну безпеку суб’єктів господарювання в Україні // Вчені записки Університету економіки та права “КРОК” / Ун-т економіки та права «КРОК» – Вип. 1(1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К.,2011. – Т. 1. Держава та суб’єкти підприємництва: актуальні виклики та економічна безпека. – С. 04-11.

31. Алькема В.Г. Роль інноваційної стратегії в забезпеченні економічної безпеки/В.Г. Алькема // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Вип. 1 (20). –Тернопіль, 2011. – С. 137-146.

32. Алькема В.Г. Операційна система продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства/В.Г. Алькема // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т.2. – С. 3-10

33. Алькема В.Г. Запаси готової продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства/В.Г. Алькема // Логістика. Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Вид-во Львівської політехніки. – Вип.690. – Л., 2011. – С. 182-188

34. Алькема В.Г. Модель системи економічної безпеки логістичних утворень // В.Г.Алькема, О.А. Кириченко / Вчені записки Університету економіки та права “КРОК” / Ун-т економіки та права «КРОК» – Вип.. 1(1997). – Вип. 28. – Т.1. – К.,2011.  – С. 12-20

35. Алькема В.Г. Ринок суб’єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки/В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 9. – К.: АНТУ, 2012. – С. 242-246.

36. Алькема В.Г. Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом /В.Г. Алькема // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.2. – К.: НТУ, 2011. – Випуск 24. – 104 – 113 с.

37. Алькема В.Г.  Логістична концепція в розвитку економічної безпеки сучасних мікроекономічних систем // Науковий журнал «Логістична: теорія та практика» Луцького національного технічного університету. – №1. – Луцьк, 2011. - 4-11 с.

38. Алькема В.Г. Формування механізму ефективного розвитку логістичного персоналу/В.Г. Алькема // Вісник КПНУ ім. І. Огієнка «Економічні науки».Випуск 6 – 2012. 9 – 13 с.

39. Алькема В.Г. Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема //  Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.8. – К.: НТУ, 2011. – С. 7-14. – 0,44 друк. арк.

40. Алькема В.Г. Вплив глобальної економічної кризи на фінансово-економічну безпеку суб’єктів господарювання в Україні / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету економіки та права “КРОК” 1(1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К.: 2011. – Т. 1. Держава та суб’єкти підприємництва: актуальні виклики та економічна безпека. – С. 04-11. – 0,44 друк. арк.

41. Алькема В.Г. Запаси готової продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства / В.Г. Алькема //  Логістика. Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Вид-во Львівської політехніки. – Вип. 690. – Л.: 2011. – С. 182-188. – 0,38 друк. арк.

42. Алькема В.Г. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки логістичних утворень // В.Г. Алькема, О.А. Кириченко / Вчені записки Університету економіки та права “КРОК” / Ун-т економіки та права «КРОК» – Вип. 1(1997). – Вип. 25. – К.: 2011.  – С. 45-54. – 0,5 друк арк.

43. Алькема В.Г. Механізм управління витратами як важливий елемент ресурсної складової економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2011. – С. 5-12. – 0,44 друк. арк.

44. Алькема В.Г. Модель системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету економіки та права “КРОК” / Ун-т економіки та права «КРОК» – Вип.. 1 (1997). – Вип. 21. – К.,2011.  – С. 45 -53. –  0,5 друк. арк.

45. Алькема В.Г. Роль інноваційної стратегії в забезпеченні економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Вип. 1 (20). –Тернопіль. -  2011. – С. 137-146. – 0,56 друк. арк.

46. Алькема В.Г. Розвиток системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності у сфері зовнішньоторговельної діяльності / В.Г. Алькема // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права «КРОК» – 2011. – № 10. – С. 91–94. – 0,19 друк. арк.

47. Алькема В.Г. Розвиток системи економічної безпеки логістичних компаній у сфері зовнішньоторговельної діяльності / В.Г. Алькема //  Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 5. – 2011. – 110-119 с. – 0.56 друк. арк.

48. Алькема В.Г. Функціональні складові економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля / Вид-во Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – Вип. 4 (146). – Ч.2. – Луганськ. - 2011. – С. 208-217. – 0,56 друк. арк.

49. Алькема В.Г. Аналіз діяльності складу в системі економічної безпеки комерційного підприємства / В.Г. Алькема // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка». - 2010. – Вип. 5 – С. 48-53. – 0,31 друк. арк.

50. Алькема В.Г. Аналіз суб’єктів логістичної діяльності як суб’єктів економічної безпеки / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (гол. ред) та ін.. – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». - 2010. – Вип.7. – С. 234-238. – 0,25 друк. арк.

51. Алькема В.Г. Аналіз аспектів економічної безпеки інформаційно-логістичних систем суб’єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема //  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». –  2010. - №  30. –  С. 137 - 142.  –  0,31 друк. арк.

52. Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема //  Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 16. – С. 99-107. – 0,5 друк. арк.

53. Алькема В.Г. Аналіз логістичних утворень як суб’єктів економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, редкол.: С.І. Шкарабан (гол. ред.) та ін.. – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка». - 2010. – Вип.7. – С.  234-238. – 0,25 друк. арк.

54. Алькема В.Г. Інформаційні системи у забезпеченні економічної безпеки розвитку суб’єктів логістичної діяльності / В.Г. Алькема //  Зб. наук. праць. "Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції". Вип. 16 №2.  -  Рівне. -  2010.  -  С.06-113. – 0,44 друк. арк.

55. Алькема В.Г. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації // В.Г.Алькема, О.А. Кириченко /  Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. Вип. 12 (114). – Київ: Національна академія управління. - 2010. – С. 6 – 18. – 0,75 друк. арк.

56. Алькема В.Г. Компетенції фахівців як важливий чинник економічної безпеки корпоративного бізнесу / В.Г. Алькема //  Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. - № 6. – С. 3-13. – 0,63 друк. арк.

57. Алькема В.Г. Логістичне утворення як суб’єкт економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник  наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 7(26) Частина 4. – Луцьк. 2010. – С. 5-21. – 1 друк. арк.

58. Алькема В.Г. Логістична інфраструктура як важливий чинник системи економічної безпеки підприємств / В.Г. Алькема //  Вчені записки Університету економіки та права  «КРОК». –  Вип.  1(1997).  –  Вип. 21. –  К.:2010.   –  С.  81 - 89. –  0,5 друк. арк.

59. Алькема В.Г. Логістичні утворення як суб’єкти розвитку економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Вісник Донецького національного університету. Серія «Економіка і право». - 2010. – Вип. 2. - Т.1. – С. 7-17. – 0,63 друк. арк.

60. Алькема В.Г. Логістичне утворення як суб’єкт економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. –– Вип. 7(26) Частина 4. –Луцьк, 2010. – С.  5-21. – 1 друк. арк.

61. Алькема В.Г. Оптимізація виробництва машинобудівного підприємства на підставі критеріїв економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка». - 2010. – Вип. 8 – С. 28-35. – 0,43 друк. арк.

62. Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об’єкту як чинник зміцнення його економічної безпеки / В.Г. Алькема //  Вісник Національного технічного університету  «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2010.  – № 62.  – С.  91 - 97. –  0,34 друк. арк.

63. Алькема В.Г. Особливості здійснення маркетингових досліджень для вирішення завдань економічної безпеки розвитку логістичних утворень / В.Г. Алькема //  Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Вип. 3. – Хмельницький: УЕП. - 2010. – С. 236 – 243. – 0,44 друк. арк.

64. Алькема В.Г. Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень   / В.Г. Алькема //  Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». - 2010. – Вип. 15. – С.  126 - 134.  – 0,5 друк. арк.

65. Алькема В.Г. Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи / В.Г. Алькема //  Збірник науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості». – Харків. – 2010. – Вип. 29. – С. 51-54. – 0,19 друк. арк.

66. Алькема В.Г. Партнерство в ланцюгу поставок як чинник економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема //   Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент». – Черкаси: Вид-во Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - 2010. – Вип. 1 (7) – С. 37-43. – 0,34 друк. арк.

67. Алькема В.Г. Роль логістичного сервісу як чинника економічної безпеки виробничого підприємства // В.Г. Алькема, Ю.В. Ревенко / Вчені записки Університету економіки та права «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК» – Вип. 1(1997). – Вип. 24. – К.,2010.  – С. 114-123. – 0,56 друк. арк.

68. Алькема В.Г. Ступінь задоволення попиту як індикатор економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема //  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - Вип. 18. - Ч.І – Кіровоград: КНТУ. - 2010. – С. 84-94. – 0,63 друк. арк.

69. Алькема В.Г. Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення / В.Г. Алькема //  Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків: Вид-во «Харків «ХАІ». - 2010. – Вип. 1 (9) – С. 78-94. – 1 друк. арк.

70. Алькема В.Г. Управління запасами як чинник економічної безпеки підприємств торговельної мережі // В.Г Алькема / «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». Донецький державний університет управління МОН України –   Вип.  3 (53). –  Д., 2010.  –  С.  103-110.  –  0,44 друк. арк.

71. Алькема В.Г. Фінансова безпека логістичних утворень / В.Г. Алькема //  Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». - 2010. – Вип. 14. – С. 77-94. – 1,06 друк. арк.

72. Алькема В.Г. Ціннісно-орієнтований підхід формування системи економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема //  Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор Р.І. Тринько. – Львів: Львів ДУВС. - 2010. – Вип. 2. –  С. 284-293. – 0,56 друк. арк.

73. Алькема В.Г. Економічна безпека портів та гаваней // В.Г. Алькема, О.М. Костюковська / Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2009. – Том.1. – С.  4-13.  –  0,56 друк. арк.

74. Алькема В.Г. Логістичний механізм системи економічної безпеки підприємства з виробництва продукції сезонного попиту / В.Г. Алькема //  Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал, Вип. 7. – К.: НТУ, 2009. – С. 6-13. – 0,44 друк. арк.

75. Алькема В.Г. Організаційна структура служби логістики та оцінка її ефективності / В.Г. Алькема //  Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 6. – К.: НТУ – 2009. – С. – 17 - 22. – 0,3 друк. арк.

76. Алькема В.Г. Формування відносин партнерства в ланцюгу поставок як складова системи економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема //  Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – Київ 2009. – Том. ІІ – С. 4-13. – 0,56 друк. арк.

77. Алькема В.Г. Аутсорсинг як організаційна форма інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту // В.Г. Алькема, Тарасова Т.С. / Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». Університет економіки та права «КРОК». – Вип.1 (1997). – Вип.18. – Т.З. – К.: 2008 – С. 4-12. – 0,5 друк арк.

78. Алькема В.Г. Економічна безпека підприємства та її концепція / В.Г. Алькема //  Вчені записки  Університету економіки та права «КРОК». – 2008. – Вип. 17  –  С. 185-193. – 0,5 друк. арк.

79. Алькема В.Г. Оптимізація витрат у системі доставки вантажів при виконанні контрактів з купівлі-продажу товарів / В.Г. Алькема //  Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2008. – Вип. 17  – С. 223-231. – 0,5 друк. арк.

80. Алькема В.Г. Логістичне консультування як інструмент забезпечення економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 259: В 7 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНТУ. -2010. – С. 1399-1408. – 0,56 друк. арк.

81. Алькема В.Г. Організаційна культура як чинник економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема //  Культура безпеки, екології та здоров’я. Всеукраїнський   науково-популярний   журнал. –  2010. –   Вип.  5. –  С. 13 -  18. –    0,31  друк. арк.

82. Алькема В.Г. Прогнозна оцінка економічної безпеки функціонування логістичного об’єкта / В.Г. Алькема // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 264: В 9т. – Т.ІІ. – Дніпропетровськ ДНУ. -  2010. – С. 403-418. – 0,94 друк. арк.

83. Алькема В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // [наукова доповідь] під. ред.. д.е.н., проф. О.А. Кириченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 50 с. – 3,12 друк. арк.

84. Алькема В.Г. Удосконалення логістичної системи доставки товарів промислової групи / В.Г. Алькема // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2009. – Вип.1  – С. 26-32. – 0,37 друк. арк.

85. Алькема В.Г. Процедура обоснования варианта формирования инфраструктуры для диверсификации логистического сервиса / В.Г. Алькема // Международный научно-практический журнал «Логистика: проблемы и решения» - г. Харков: Вып. 5. - 2008 – С. 56-62. – 0,37 друк. арк.

86. Алькема В.Г. Упрощенный порядок оформления таможенных грузов / В.Г. Алькема //  Международный научно-практический журнал «Логистика: проблемы и решения» - г. Харьков: вып. № 1.- 2008 – С. 56-62. -  0,39 друк. арк.

Публікації в зарубіжних виданнях:

87. Алькема В.Г. Логистическое формирование в глобальной экономике / В.Г. Алькема //  Логистика – евразийский мост: материалы VІ Междунар.науч.-практ.конф. (2-3 марта 2011, г.Красноярск) / Краснояр.гос.аграр.ун-т. В 2 ч. – Красноярск. - 2011. – Ч.1. – 143-149 с. – 0,38 друк. арк.

88. Алькема В. Г. Механизм управления затратами как важный элемент ресурсной составляющей экономической безопасности логистических образований / В.Г. Алькема //  Экономический анализ: теория и практика. Научный журнал. – Астрахань.: АЭГУ. – 2010. – С.  158-165. – 0,45 друк. арк.

89. Алькема В.Г. Модели оптимизации запасов продукции производственного предприятия / В.Г. Алькема //  Логистика – евразийский мост: материалы VII Междунар. науч. практ. конф. (17-18 мая 2012, г. Красноярск); Краснояр. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2012. – 47-51 с

90. Алькема В.Г. Экономическая  безопасность размещения обьектов региональной логистической инфраструктури/ В.Г. Алькема // Материалы Международной научной конференции «Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте», Кишинеу, 25-26 апреля 2013 року: сборник научных трудов  – Кишинеу: Министерство Образования Республики Молдова, Университет „PERSPECTIVA-INT”, 2013. –с. 60-63.

91. Алькема В.Г. Управление затратами как инструмент экономической безопасности логистических образований /В.Г. Алькема// Логистика – евразийский мост: материалы VIII Междунар. науч. практ. конф. (16-18 мая 2013г., г. Красноярск). Ч.1/ Краснояр. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2013. – 18-25 с.

Підручники та навчальні посібники:

92.  Алькема В.Г. Міжнародні перевезення: [навч. посіб. для самост. роботи студ.] / В.Г. Алькема, Н.А. Михайленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 314 с. – 19,62 друк. арк.  (Особистий внесок автора: Розділ 1. Транспортно-експедиторська складова в зовнішньоекономічній діяльності. – С. 13 – 50; Розділ 2. Перевезення та їх ефективна організація за видами транспорту. – С. 50-97;  5,25  друк. арк.)

93.  Алькема В.Г. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / В.Г. Алькема. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 128 с. – 8 друк. арк.

94.  Кириченко О.А. Управління фінансово-економічною безпекою: [навч. посіб.] / О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, П.Я. Пригунов, О.І. Захаров; [за ред., к. юр. н., д. іст. н., проф. В.С. Сідака]. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 480 с. – 30 друк. арк. (Особистий внесок автора: Розділ 1. Теоретичні основи економічної безпеки.- С. 13-89; Розділ 2. Організаційно-правове забезпечення функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.- С. 92-127; Розділ 3. Основи теорії управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності.- С. 130-181; 10,5 друк. арк.)

95.  Алькема В.Г. Логістика: теорія та практика: [навч. посіб.] / В.Г. Алькема , О.М. Сумець. – К.: ВД „Професіонал”, 2007. – 216 с. – 13,5 друк. арк. (Особистий внесок автора: Розділ 2. Функції логістики. – С. 44-126; Розділ 3. Організація логістики на підприємстві. – С. 127-152; 6,75 друк. арк..)

Участь в наукових конференціях

96. Алькема В.Г. Оптимізація транспортних потоків дистрибуційної компанії/ В.Г. Алькема // Матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Євпаторія, 14-16 травня 2013 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля [та інш.]. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. –с. 6-8 (236 с.)

97. Алькема В.Г. Формування професійних компетенцій випускників вищих навчальних закладів під час бізнес-стажування/ В.Г. Алькема //II Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання. Тематичне засідання: «Інтернаціоналізація системи вищої освіти України»- м. Київ, 30-31 березня 2013 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України [та інш.]. – с.236 – 247.

98. Перший міжнародний конгрес ЕАД з креаціонізму «Переконання щодо походження, сенсу та призначення» м. Буча, Україна, 27-30 серпня 2012 року.

99. Алькема В.Г. Соціальний вимір вищої освіти України/ В.Г. Алькема //VI Міжнародна науково-практична конференція: «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України»- Київ-Буча, 11-12 жовтня 2012 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України [та інш.]. – с.126 - 137

100. Алькема В.Г. Вплив стратегії планування запасів на фінансові потоки машинобудівного підприємства / В.Г. Алькема, Д.С. Щуренко // Матеріали Третьої Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту», м. Буча, 21 жовтня 2012 року: збірник наукових праць / Український гуманітарний інститут. – Буча: УГІ, 2012. –с. 13-14

101. Алькема В.Г. Методичні засади оцінки параметрів фінансових потоків підприємств/ В.Г. Алькема // Матеріали ІII Міжнародної наукової конференції «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації», Київ-Буча, 17-18 квітня 2013 року: збірник наукових праць  – Київ: Міленіум, 2013. –с. 60-63

102. Алькема В.Г. Экономическая  безопасность размещения обьектов региональной логистической инфраструктури/ В.Г. Алькема // Материалы Международной научной конференции «Развитие высшего образования, демократического общества и рыночной экономики в европейском контексте», Кишинеу, 25-26 апреля 2013 року: сборник научных трудов  – Кишинеу: Министерство Образования Республики Молдова, Университет „PERSPECTIVA-INT”, 2013. –с. 60-63

103. Алькема В.Г. Управление затратами как инструмент экономической безопасности логистических образований /В.Г. Алькема// Логистика – евразийский мост: материалы VIII Междунар. науч. практ. конф. (16-18 мая 2013г., г. Красноярск). Ч.1/ Краснояр. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2013. – 597 с.

104. Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесу організації системи постачання як засіб забезпечення економічної безпеки компанії / В.Г. Алькема // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та потреби бізнесу XXI століття», 29 листопада 2012 року: збірник наукових праць  – Київ: Університет «КРОК», 2012. –с. 47-53.

105. Алькема В.Г. Роль системного підходу в сучасних досліджень з економічної безпеки / В.Г. Алькема // Матеріали Науково-практичної конференції «Психологія та безпека бізнесу», 29 листопада 2012 року: збірник наукових праць  – Київ: Університет «КРОК», 2012. –с. 14-21.

106. Алькема В.Г. Перспективні напрямки наукових досліджень з економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні/ В.Г. Алькема // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Безпекознавство: теорія та практика», 15 березня-15 квітня 2012 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля [та інш.]. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – с. 3-7

107. Алькема В.Г. Профілактика та протидія корупції в приватному вищому навчальному закладі/ В.Г. Алькема // Міжнародна наукова конференція «Від університетської автономії та академічної етики до суспільства, вільного від корупції» м. Львів, 09-10 листопада 2012 року: збірник матеріалів конференції / Міністерство освіти і науки України, Український католицький університет, Uniwersytet Warszawski, Rzeczypospolite Polskie [та інш.]. – Львів-Варшава:, 2012. –с. 126-138

108. Алькема В.Г. Вплив глобальної економічної кризи на стан фінансово - економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні / В.Г. Алькема // Матеріали другої науково-практичної конференції з міжнародною участю Академії внутрішніх військ МВС України «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання», м. Харків, 23 листопада 2012.- с.15-20.

109. Алькема В.Г. Модели оптимизации запасов продукции производственного предприятия / В.Г. Алькема // Логистика – евразийский мост: материалы VII Междунар. науч. практ. конф. (17-18 мая 2012, г. Красноярск); Краснояр. гос. аграр. ун-т – Красноярск, 2012. – 47-51 с.

Фото викладача