Бєлова Олена Ігорівна

Кандидат економічних наук, заступник завідувача кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, старший викладач

Тел.: +38 (044) 455-69-79 (вн. 154)

Посада в Університеті «КРОК»

Старший викладач, заступник завідувача кафедри  бізнес адміністрування та управління проектами

E-mail

belovaelenai[at]gmail.com

Дисципліни, які викладає

«Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Інформаційний менеджмент», «TQM»  для студентів денної та заочної форми навчання

Освіта

Повна вища, Київський національний торговельно-економічний університет

Професійна кар’єра

2004-2014 – асистент, старший викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

2014 – теперішній час – старший викладач кафедри бізнес адміністрування та управління проектами Університету економіки і права «КРОК»

Визначні наукові праці

Bielova O. The role of human resources in the strategic management of trading networks / O. Bielova, – Белгород: Современный научный вестник, №18 (130), 2012/ С. 80-84.

Бєлова О.І. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами/ О.І. Бєлова, – К.: Економіст, № 2, 2013 / С. 52-57.

Бєлова О.І. Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова– Харків: БІЗНЕС-ІНФОРМ, БИ-2-2013, С. 155-163.

Бєлова О.І. Формування схеми контролю мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством / О.І. Бєлова – Харків:  БІЗНЕС ІНФОРМ 2013, С. 328-333.

Бєлова О.І. Conceptual approaches to the formation of the motivational mechanism of strategic management in trade networks/ О.І. Бєлова –  К. : Економіст // 2013, №6, С. 59-60.

Бєлова О.І. Мотиваційні інструменти забезпечення конкуренто-спроможності підприємства / О.І. Бєлова – К. : Вчені записку Університету «КРОК», 2015, №40, С. 98-104.

Петрова І.Л., Бєлова О.І. Мотиваційна стратегія в підвищенні конкуренто-спроможності підприємства / І.Л. Петрова, О.І. Бєлова – Харків: БІЗНЕС ІНФОРМ, №10, 2015, С. 424-430.

Публікації

Попова О.І. (Бєлова О.І.) Особливості управління системою мотивування в процесі стратегічного управління підприємством / О.І. Попова // К.: Економіст, № 12, 2006, C. 52-54.

Попова О.І. (Бєлова О.І.)  Соціологічні дослідження як основа формування системи мотивування в процесі стратегічного управління підприємством / О.І. Попова // Рівне: ВІСНИК НУВГП. - № 3 (39). -  2007. – С. 218-229.

Бєлова О.І. Механізм формування системи мотивування на етапах розробки та реалізації стратегії / О.І. Бєлова, – Рівне: ВІСНИК НУВГП. - № 3 (43). -  2008. – С. 3-10.

Бєлова О.І. Процес управління системою мотивування при стратегічному управлінні підприємством / O.І. Бєлова, – Полтава: Економіка і регіон, №3 (18), 2008. -  С. 164-170.

Бєлова О.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством // О.І.Бєлова, В.І. Тимцуник – К.: Науковий Вісник академії муніципального управління, серія «Управління», №2, 2011, С. 31-39.

Бєлова О.І. Вплив мотиваційного механізму на стратегічне управління підприємством / O.І. Бєлова, Н.В. Ракша  – Полтава: Економіка і регіон, №3 (30), 2011. -  С. 129-133.

Бєлова О.І. Управління взаємовідносинами з клієнтами у лізингових компаніях / О.І. Бєлова, Н.В. Ракша // Хмельницький: Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», №3, 2011 (5), С. 62-67.

Бєлова О.І. Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова – К.: Економіст, № 12, 2012 / C. 46-48.

Бєлова О.І. Формування та реалізація мотиваційного механізму стратегічного управління на торговельних мережах / О.І. Бєлова, – Луганськ: Вісник СНУ ім. В.Даля, № 11 (182) Частина 1, 2012/ C. 36-42.

Бєлова О.І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О.І. Бєлова – Тернопіль: Інноваційна економіка, 10/2012 [36], С. 109-115.

Бєлова О.І. Детермінанти мотиваційного механізму стратегічного управління в торговельних мережах: класифікація та особливості / О.І. Бєлова // Тернопіль: Інноваційна економіка // 2013.

Бєлова О.І. Strategic priorities of enterprises in crisis condition / Н.В. Ракша, А.О. Харламова, О.І. Бєлова – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т //  2013, С. 284-291.

Сфери наукових інтересів

Стратегічне управління, мотиваційна стратегія, управління проектами

Напрями наукових досліджень

Мотиваційний механізм стратегічного управління підприємством

Особисті досягнення

Свідоцтво № 183237 – «Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ»

Сертифікат КНТЕУ від 23.10.2013 р.  – «Розробка навчальних курсів у системі дистанційної освіти»

Сертифікат «Speak up» від 18.05.2016 – рівень А2 (Advanced 2), англійська мова

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах

Бєлова О.І. Мотиваційний механізм у стратегічному управління підприємством / О.І. Бєлова, Н.В. Ракша // Сучасні підходи до управління підприємством: Матеріали ІІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених – К.: НТУУ «КПІ», 2011. С. – 24-25.

Бєлова О.І. The formation of the motivational mechanism of strategic management in trade networks: conceptual approaches О. Bielova / Новости передовой науки: Материалы международной научно-практической конференции // София, Болгария, 2013, C. 44-46.

Бєлова О.І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / С.І. Бай, О.І. Бєлова // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Полтава, ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2013, С. 178-181.

Бєлова О.І. Система контролю мотиваційного механізму стратегічного управління як основа управління фінансово-економічною безпекою підприємства / О. Бєлова // Безпекознавство: теорія та практика: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції – Луганськ, СНУ ім. В. Даля, 2013.

Бєлова О.І. Формування мотиваційного механізму стратегічного управління як основа розвитку інноваціного потенціалу підприємства / О.І. Бєлова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали VI Міжнародного бізнес-форуму – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 26-28.

Бєлова О.І. Особливості реалізації мотиваційного механізму стратегічного управління підприємством / О.І. Бєлова, О.Г Ляшенко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали VII міжнародній науково-практичній конференції – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 137-139.

Бєлова О.І. Формування мотиваційного механізму стратегічного управління на торговельних мережах / О.І. Бєлова // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали VII міжнародній науково-практичній конференції – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С.  221-223.

Бєлова О.І. Дієвий мотиваційний механізм на підприємстві як запорука забезпечення стратегічної активності підприємства / О.І. Бєлова // Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції – Харків, 2015. – С. 28-31.

Бєлова О.І. Мотиваційні інструменти забезпечення конкуренто-спроможності підприємства. Стратегічний аспект. / О.І. Бєлова // - К.: Нац. ун-т. економіки та права «КРОК», 2015. – С. 22-24.

Бєлова О.І. Шляхи підвищення стратегічної активності підприємств торгівлі. / О.І. Бєлова // Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції – Київ, 2016. – С. 171-173.