Поскрипко Юрій Анатолійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами.

Тел.: +38 044 455 69 79 (вн. 154)
Email: YuriyP[at]krok.edu.ua

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Нагороди, відзнаки

Почесна грамота Університету «КРОК»

Посада в Університеті «КРОК»

Доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами,

E-mail

Телефон

YuriyP@krok.edu.ua

+38 (044) 455-69-79 (вн. 154)

Дисципліни, які Ви викладає

-  Управління змінами

-  Організаційна поведінка та лідерство

-  Бізнес-планування

-  Конкурентна політика бізнесу

-  Психологія управління проектами

-  Техніка управлінської діяльності

Освіта

1987, Київський медичний інститут,

лікувальна справа, спеціаліст

2009, Університет економіки та права «КРОК», бізнес-адміністрування, магістр

2012,  Університет економіки та права «КРОК», банківська справа, спеціаліст

Професійна кар’єра

1990-2000 – асистент кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця;

2000-2003 – начальник відділу науки ЗАТ «Натурфарм»;

2003-2006 – продакт-менеджер, бізнес-юніт менеджер ЗАТ «Натурфарм»;

2007-2008 – маркетинг-менеджер, Представництво ФК «Ферросан»;

2009-2011 – міжнародний маркетинг-менеджер, Представництво ФК «Альпен Фарма»;

2011-2012 – старший менеджер проектів та програм ДУСПП, банк «ПУМБ»;

2012-2013 – заступник декана Бізнес-Школи «КРОК»;

2009-2016 – старший викладач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами Університету економіки та права «КРОК»;

2016-т.ч. – доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами Університету економіки та права «КРОК»

Участь у комітетах, Вчених радах, дослідницьких групах, наукових організаціях

1989-1990 – член Вченої Ради Київського медичного інституту

Визначні наукові праці

Поскрипко Ю. А.  Забезпечення економічної безпеки підприємств / Ю. А.  Поскрипко. –  Економічна безпека в умовах глобальної світової економіки : [колективна монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. – 349 с.

Поскрипко Ю. А.  Взаємодія кадрової безпеки та управління персоналом у процесі забезпечення економічної безпеки підприємств / Ю. А.  Поскрипко. –  GR- та PR-менеджмент у контексті економічної безпеки: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 376 с.

Поскрипко Ю. А.  Управління змінами як організаційний механізм соціально-економічного розвитку підприємств / Ю. А.  Поскрипко. –  Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - 332 p.

Управління проектами, програмами та проектно-орієнтованим бізнесом : Колективна монографія. Том 3 / [В. В. Морозов, Є. Д. Кузнєцов, О. Б. Данченко та  ін.] ; за наук. ред. В. В. Морозова. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с.

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях:

Поскрипко Ю. А.  Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб’єктів господарської діяльності / О. А. Кириченко, Ю. А.  Поскрипко // Економіка та держава. – 2010. - № 11. – С. 36–38.

Поскрипко Ю. А.  Формування бізнес-процесів системи економічної безпеки управління персоналом організацій / Ю. А.   Поскрипко  // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – № 3. – К., 2010. – С. 109–118.

Поскрипко Ю. А. Механізми управління персоналом у системі економічної безпеки підприємства / Ю. А.   Поскрипко // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 25. – К., 2011. – С. 108–114.

Поскрипко Ю. А. Економічна безпека в стратегії розвитку персоналу підприємств / Ю. А.   Поскрипко  // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 27, Т. 2. – К., 2011. – С. 49–54.

Поскрипко Ю. А. Удосконалення процесів управління персоналом у системі економічної безпеки організацій / Ю. А.   Поскрипко  // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – № 8. – К., 2012. – С. 95–102.

Поскрипко Ю. А. Інжиніринг бізнес-процесу управління персоналом у системі економічної безпеки організацій / О. Б. Данченко, Ю. А. Поскрипко // Управління проектами та розвиток виробництва. – № 3 (43). – 2012. – С. 79–87.

Поскрипко Ю. А. Оцінка економічної безпеки в системі управління персоналом  підприємств малого та середнього бізнесу / Ю. А.   Поскрипко // Вчені записки Університету «КРОК». – Вип. 32, Т.2. – К., 2012. – С. 124 - 129.

Поскрипко Ю. А. Аналіз інтеграції кадрової безпеки в управління персоналом підприємств малого та середнього бізнесу / Ю. А. Поскрипко // Економіка. Фінанси. Право. – № 9 / 1. – 2013.– С. 44–48.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав та фахових виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах:

Поскрипко Ю. А. Методологические подходы к оценке формирования кадровой безопасности в системе управления персоналом предприятий / Ю. А. Поскрипко // Социальная экономика. Акуальные проблемы XXI века. – 2013. – № 1. – С. 40–43. (Грузія, міжнародний реферований науковий журнал).

Поскрипко Ю. А. Оценка персонала в практике кадровой безопасности малых и средних предприятий / Ю. А. Поскрипко // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – № 8. – 2013. – С. 142–153. (Росія, журнал включено до міжнародної наукометричної бази Ulrich’s web).

Поскрипко Ю. А. Модель управления системой кадровой безопасности / Ю. А. Поскрипко // Проблемы экономики и менеджмента – № 9 (25). – 2013. – С. 95–102. (Росія, журнал включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ).

Поскрипко Ю. А. Категорийный анализ кадровой безопасности / Ю. А. Поскрипко // Економіка і фінанси. – № 1. – 2014. – С. 7–13. (Україна, журнал включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ).

Поскрипко Ю. А. Кадрові ризики в системі економічної безпеки / Ю. А. Поскрипко // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. – Vol. 2. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 406 p. (Канада, збірку наукових праць включено до міжнародних наукометричних баз РІНЦ та Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities, CPCI–SSH).

Поскрипко Ю. А. Модели управления изменениями при внедрении кадровой безопасности / Ю. А. Поскрипко // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. (Німеччина, збірку наукових праць включено до міжнародних наукометричних баз РІНЦ та CPCI–SSH).

Поскрипко Ю. А. Пріоритети впровадження кадрової безпеки / Ю. А. Поскрипко // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America,: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 218–222. (США, збірку наукових праць включено до міжнародних наукометричних баз РІНЦ та CPCI–SSH).

Поскрипко Ю. А. Сучасні діагностичні можливості забезпечення кадрової безпеки / Б.Б. Городницький,  Ю. А. Поскрипко // Економіка і фінанси. – № 5. – 2015. – С. 33–44. (Україна, журнал включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ).

Сфери наукових інтересів

Управління змінами

Організаційна поведінка та лідерство

Психологія управління

Напрями наукових досліджень

Кадрова безпека

Управління змінами

Організаційна поведінка та лідерство

Психологія управління

Особисті досягнення

Управління фінансово-економічною безпекою : навчальний посібник / [О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв,  П. Я. Пригунов,  О. І. Захаров та  ін.] ; за ред. чл.-кор. АПН України, к. юр. н., д. іст. н., проф. Сідака В. С. – К.: Дорадо–друк, 2010. – 480 с.

у співавторстві

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах

Поскрипко Ю. А.  Кадрова безпека в системі управління персоналом підприємств / Ю. А. Поскрипко, О. А. Кириченко : Тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010)» // Системи обробки інформації. – Вип. 3 (84). – Х.: 2010. – С. 147–148.

Поскрипко Ю. А.  Стратегія розвитку персоналу в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання / Ю. А. Поскрипко : Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2012)» // Системи обробки інформації. – Вип. 4 (102), Том 2. – Х.:  2012. – С. 125–127.

Поскрипко Ю.А. Організаційні механізми забезпечення ефективного розвитку підприємств малого та середнього бізнесу / Ю. А. Поскрипко : Збірник матеріалів науково-практичної конференції [«Концепції, стратегії та напрями розвитку Української держави: економіка, фінанси, право»], (28 вересня 2012 р.) / Київ.: УДУФМТ, 2012. – С. 266–269.

Поскрипко Ю. А. Оцінка менеджменту персоналу в безпечному розвитку підприємств малого та середнього бізнесу / Ю. А. Поскрипко :  Зб. наук. праць VII міжнародної наук.-практ. конф. [«Формування стратегії розвитку підприємств у контексті забезпечення їх комплексної безпеки»], (Київ, 11 квітня 2013 р.)  / Ред. кол.: О. І. Тимошенко, О. В. Григор’єва та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – С. 43–45.

Поскрипко Ю. А. Управление изменениями как организационный механизм внедрения кадровой безопасности / Ю. А. Поскрипко : Papers of the 2nd International Scientific Conference [«Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development»], (June 22, 2013) / Stuttgart, Germany, ORT Publishing, 2013. – P. 144–145.

Поскрипко Ю. А. Корпоративні соціальні детермінанти кадрової безпеки підприємств / Ю. А. Поскрипко : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених  [«Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності»], (Київ, 6 грудня 2013 року) / Університет економіки та права «КРОК». – К.: Вид-во Університету економіки та права «КРОК», 2013. – С. 145–148.

Поскрипко Ю. А. Механізми забезпечення кадрової безпеки підприємств / Ю. А. Поскрипко : Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції [«Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки»], (Черкаси, 28-30 березня 2014 р.) / Черкаси : вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 195–199.

Поскрипко Ю. А. Ризики та загрози кадровій безпеці підприємств / Ю. А. Поскрипко : Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2014)», (Харків, 15-16 травня 2014 р.) // Х.:  ХІБС УБС НБУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Сист. вимоги: Pentium ; 512 Mb RAM ; Windows XP, 7, 8 ; Adobe Acrobat Reader 5.0–10.0. – Назва з екрану