Кириченко Оксана Сергіїївна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент

Телефон: (067) 872-54-12
E-mail: ok872[at]ukr.net

Дисципліни, які читає викладач

Автор 22 наукових публікацій. Сфера наукових інтересів: економіка підприємств, економічна безпека інноваційного, інноваційно-активного підприємства, економічна безпека  в управлінні проектами.

Дисципліни, які читає викладач:

  • Економічна безпека інноваційного підприємства
  • Основи інноваційного менеджменту
  • Економіка інноваційного підприємства

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Сутність управління системою економічної безпеки суб`єктів господарювання/ О.С. Кириченко//Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – №1.– С. 265–270
Стаття опублікована у Збірнику наукових праць «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності».  V Міжнародної  науково - практичної конференції  «Інвестиційно-інноваційна стратегія   розвитку національної економіки в мовах глобальної економічної системи» (травень  2012р, м. Маріуполь) - 0,375 д.арк.;

2. Розвиток системи економічної безпеки підприємств, що перебувають на етапах розробки та впровадження бізнес-проектів і програм / О.С. Кириченко//Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – 2011.– №6.– С. 114–120. - 0,4375 д.арк.;

3. Вплив зовнішнього оточуючого середовища на ефективність роботи підприємства та систему його економічної безпеки/ О.С. Кириченко, І.В. Кудря // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – 2011.– №6. – С.121–128. – 0,4375 д. рк.;

4.Вплив внутрішнього оточуючого середовища підприємства на ефективність роботи та систему його економічної безпеки/ О.С. Кириченко// Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – 2012.– №8.– С. 60–66. –0.406 д.арк.;

5. Управління ризиками системи економічної безпеки підприємств, що знаходяться на етапах розробки чи впровадження бізнес-проектів та програм / О.С. Кириченко//Розвиток фінансових методів державного управління національної економікою: зб. наук. пр. ДонДУУ. – 2012. – №218.– С. 316–328 - 0,523 д.арк.;

6..Інноваційна безпека як невід`ємна складова економічної безпеки та ефективного проектно-орієнтованого розвитку сучасних підприємств / О.С. Кириченко// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2012.– №1(12). – С.94–99, - 0,344 д.арк.;

7.Забезпечення економічної безпеки підприємств на основі проактивного інноваційного розвитку. /О.С. Кириченко //Технический прогресс и эффективность производства: збірник наукових трудів. – 2012. – №15.– С. 132–142. – 0,432 д.арк.;

8. Забезпечення моніторингу якості роботи системи економічної безпеки інноваційно-орієнтованих підприємств. /О.С. Кириченко // Вчені записки Університету КРОК.– 2012.– №32.– т.2. – С. 255–261 участь  у ІІІ  Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та потреби бізнесу XXI століття» ВНЗ Університет економіки та права  «Крок» м. Київ 29 листопада 2012року. – 0,344 д.арк.;

9. Оптимізація рівнів економічної безпеки інноваційних проектів за критеріями та індикаторами показників оцінки цінностей. /О.С. Кириченко// Збірник наукових праць Дон ДУУ: Економічні та екологічна механізми розвитку України та її регіонів. Серія Економіка. – т.13.– вип. 247.– Донецьк. 2012.– С. 370–377. – 0,340 д.арк.;

10.Управление системой економической безопасности инновационно-ориентированых предприятий с применением метода фукционального моделирования. /О.С. Кириченко.// Журнал научных публикаций .– Курск, 2013.– №7(85). – С. 31–35. - 0,218 д.арк.;

11. Теоретичні засади формування системи економічної безпеки підприємств під час розробки та впровадження бізнес-проектів /О.А. Кириченко, О.С. Кириченко: матеріали IX Всеукраїнської з Міжнародною участю  науково- практичної  конференції: «Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи» (м. Запоріжжя 22-24 червня 2011р.). – Запоріжжя:, 2011.– C.43–47. - 0,1818 д.арк.;

12. Наукові засади державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів / О.С. Кириченко : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції: «Держава, право, економіка», (26 серпня, 2011р). – Дніпропетровськ:, 2011.– C. 25–31. – 0,309 д.арк.;

13.Теоретичні основи інвестиційно-інноваційної діяльності та впровадження інноваційних проектів та програм /О.С. Кириченко: матеріали  Х Ювілейної науково-практичної заочної конференції присвяченій 20-річниці незалежності України «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації»  (м. Дніпропетровськ, 22-24 серпня 2011р). – Дніпропетровськ:, 2011.– C. 8–12. - 0,204 д.арк.;

14. Теоретичні основи класифікації інвестицій/ О.С. Кириченко.  матеріали VIII Міжнародної науково- практичної заочної конференції : «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя, 29-30 вересня 2011). – Запоріжжя,  2011.– C.20–23. – 0,136 д.арк.;

15. Місце і роль економічної безпеки суб`єктів господарювання в Національній безпеці України/ О.С. Кириченко: матеріали XI Міжнародної науково-практичної  заочної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» (м. Харків 27-29 жовтня, 2011року). – Харків:, 2011.– C. 25–29. – 0,204 д.арк.;

16. Розвиток наукової думки у дослідженні основ та напрямків економічної безпеки. / О.С. Кириченко: матеріали Міжнародної наук.- практ. заочної конференції: «Наука України. Перспективи та потенціал» (м. Дніпропетровськ, 29-30 листопада, 2011року – Дніпропетровськ:, 2011.– C. 47–50. – 0,1818 д.арк.;

17. Забезпечення економічної безпеки підприємств на основі інноваційного розвитку/ О.С. Кириченко: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» ( м. Харків, 11-14 квітня, 2012року).–Харків, квітень 2012.– C. 61–63. – 0,0909 д.арк.;

18. Інноваційна безпека як невід’ємна складова економічної безпеки та розвитку українських підприємств / О.С. Кириченко//Системи обробки інформації. – Харків:, 2012.–№4(102).– С.106-107, матеріали  V Міжнародної  науково практичної конференції «Інформаційна та економічна безпека INFECO 2012» (квітень, 2012р., м. Харків); - 0,0625 д.арк.;

19. Управління ризиками системи економічної безпеки підприємств, що знаходяться на етапах розробки чи впровадження бізнес-проектів / О.С. Кириченко: матеріали І  Міжнародної науково- практичної  конференції «Проблеми державного управління фінансово-економічною системою національної економіки» (березень 2012р., Донецьк). –Донецьк:, 2012.– C.181–184. – 0,218 д.арк.;

20. Управління системою економічної безпеки інноваційно-орієнтованих підприємств / О.С. Кириченко: матеріали Науково-практичної конференції молодих вчених: «Психологія та  безпека бізнесу» присвяченої ХХ річчю ВНЗ «Університет економіки та права  «КРОК». (30 травня 2012року,  м. Київ).  – Київ, 2012.– C. 36–38.–0,1875 д.арк.;

21. Роль та місце фінансової безпеки в контексті Національної безпеки та національних інтересів України / О.С. Кириченко: матеріали Міжнародної  Науково-практичної конференції «Фінансова безпека в системі  забезпечення національних інтересів : проблеми та перспективи» (квітень 2012р., м. Полтава)–0,0909 д.арк.;

22. Кириченко О.С./ Розділ 7.4.  «Інноваційні процеси та проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств у сучасній економіці» у  колективній монографії:  «Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: [Колективна монографія]». під ред. П.Г. Перерви. – Харків, Цифрова друкарня №1. – 2013.– С. 353-371–1 друкований арк.