Popup телефоны – mobile

(044) 453-20-89455-56-90455-57-12 (внутр. 265) – підвищення кваліфікації,
(044) 455-69-79 (внутр. 234) – магістерська підготовка

V міжнародна науково-практична конференція Р3М-2020.

Опубликовано: 29.10.2020 в 23:06

Автор:

Категории: Новини інституту

Шановні колеги!

Інститут штучного інтелекту та робототехніки

Інститут комп’ютерних систем

Кафедра Проектного навчання в ІТ

Запрошує вас взяти участь у

V міжнародній науково-практичній конференції

Р3М-2020

яка відбудеться в Одесі 4 – 5 грудня 2020 року

Організатори

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ОСВІТНЕ ІТ ТОВАРИСТВО

КАФЕДРА ЮНЕСКО «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І АДАПТАЦІЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОБЛЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ»

POLITECHNIKA OPOLSKA

WSB UNIVERSITY IN WROCLAW, FACULTY OF ECONOMICS IN OPOLE

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

 • Антощук С.Г., д.т.н., проф., — директор Інституту комп’ютерних систем ОНПУ, Член правління Українського науково-освітнього ІТ товариства, м. Одеса, Україна
 • Білощицький А.О., д.т.н., проф., — завідувач кафедри інформаційних систем та технологій КНУ ім. Т. Шевченка, м. Київ, Україна
 • Бровков В.Г., к.т.н., проф., — др.інж. професор Університету прикладних наук, м. Аугсбург, Федеративна Республіка Німеччина
 • Бушуєв С.Д., д.т.н., проф. — президент Української асоціації управління проектами УКРНЕТ, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ, Україна
 • Данченко О.Б., д.т.н., доц. — професор кафедри комп’ютерних систем та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси, Україна
 • Дрозд О.В., д.т.н. — професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, ОНПУ, м.Одеса, Україна
 • Kabza Zdzislaw, prof., Dr. hab. inz, — Politechnicka Opolska, Opole, Polska, м. Ополе, Польша
 • Копитчук І.М. к.т.н., доц. — завідувач кафедри проектного навчання в ІТ, ОНПУ, м.Одеса, Україна
 • Крісілов В.А., д.т.н., проф. — завідувач кафедри системне програмне забезпечення, ОНПУ, м.Одеса, Україна
 • Крилов В.Н., д.т.н., проф. — професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, ОНПУ, м.Одеса, Україна
 • Лобачев М.В., к.т.н., проф. — директор Інституту штучного інтелекту та робототехніки, ОНПУ, м. Одеса, Україна
 • Lora Silva Eduardo, Dr., prof. — Technical University of Brazil, Itajuba, Brazil, м. Ітаюба, Бразилія
 • Лук’янов Д.В., к.т.н., — Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Беларусь
 • Саченко А.О., д.т.н., проф. — зав.каф. Information Computer Systems and Control Тернопільского національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна
 • Сітніков В.С. , д.т.н., проф. — завідувач кафедри комп’ютерних систем, ОНПУ, м. Одеса, Україна
 • Толісбаєв Б.С., д.е.н., проф. — завідувач кафедри Менеджменту Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова, м. Астана, Республіка Казахстан
 • Чухрай Н.І.,  д.е.н., проф., — проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Тесленко П.О., к.т.н., доц., — заст. директора Інституту комп’ютерних систем, ОНПУ, м. Одеса, Україна — голова
 • Бушуєва Н.С., д.т.н., проф., — консультант Української асоціації управління проектами УКРНЕТ, проф. кафедри Управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури, м Київ, Україна
 • Денисова А.Є., д.т.н., проф. — директор Українсько-Польського інституту, ОНПУ, м. Одеса, Україна
 • Kabza Zdzislaw, prof., Dr. hab. inz, — Politechnicka Opolska, Opole, Polska, г. Ополе, Польша
 • Mizera Katarzyna, Dr — Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Opole, The Republic of Poland
 • Тихенко В.Н., д.т.н., проф., — заст. завідувача кафедри ЮНЕСКО, ОНПУ, м. Одеса, Україна
 • Точенов І.В., к.е.н., проф., — перший проректор Донбаської національної академії будівництва і архітектури, м Краматорськ, Україна

Для участі в конференції запрошуємо фахівців з управління проектами, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів

Метою конференції є обмін досягненнями у наукових дослідженнях, у використанні проектної методології на практиці, встановлення творчих зв’язків між кафедрами та ВНЗ України та світу

Конференція присвячена 60-річчу кафедри комп’ютерних систем та створенню Інституту штучного інтелекту та робототехніки

Напрямки роботи конференції

1. Науково-прикладне забезпечення проектної діяльності

2. Управління програмами і портфелями ІТ-проектів

3. Управління програмами і портфелями проектів в енергетиці, будівництві та освіті

4. Управління програмами і портфелями проектів в маркетингу і логістиці

5. Управління програмами безпеки: державної, інформаційної, економічної та ін.

6. Проектний менеджмент кіберспортивних заходів

7. Інформаційні технології підтримки проектної діяльності

8. Проекти Українського науково-освітнього ІТ товариства

Робочі мови конференції

Українська, англійська

 Вимоги до оформлення тез

 • Мова видання тез: українська, польська, англійська
 • Тези не повинні перевищувати 4 повні сторінки формату А4.
 • Текст тез: шрифт Times New Roman 13, 1,15 інтервал, нумерація сторінок відсутня. Поля по 20 мм з усіх боків.
 • Тези повинні містити наступні елементи: назва тез; науковий ступінь; прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів); установа, в якому працює або вчиться автор; місто; держава; анотація; ключові слова (6-7 слів); Основний текст; джерела. (Дивись Приклад оформлення (шаблон_Р3М-2020_ua.doc))
 • Бібліографічний опис літературних джерел складається за стандартом “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1: 2006). Кількість джерел — не менш 5.
 • Після списку літератури необхідно надати наступну інформацію англійською мовою: Прізвище, Ім’я авторів; Назва тез; Анотацію; Ключові слова

Приклад оформлення (шаблон_Р3М-2020_ua.doc)

НАЗВА ДОПОВІДІ
(шрифт прописний напівжирний – 14 пт.)

вч. ступінь, звання І. Б. Прізвище1, вч. ступінь, звання І. Б. Прізвище2
(розмір – 13 пт.)

1Назва навчального закладу, місто, країна (розмір – 13 пт.)

Наведіть анотацію українською мовою обсягом 6–7 рядків (шрифт 12 пт., курсив). Відомості, що містяться в заголовку статті, в анотації повторюватися не повинні. Тут необхідно показати основні теоретичні та експериментальні результати роботи, навести отримані фактичні дані, вказати на можливість практичного застосування, тощо.

Ключові слова: обсягом 6–7 слів (шрифт 12 пт., курсив).

Тези доповіді набираються в даному шаблоні і мають складати 2–4 сторінки, враховуючи блок на іншій мові. Ім’я файлу з тезами повинно відповідати прізвищу першого автора доповіді.

Налаштування для основного тексту, формул та назв рисунків: шрифт Times New Roman, розмір 13 пт., абзацний відступ 1 см, міжрядковий інтервал 1,15, автоматичне розставлення переносів. Таблиці, рисунки та формули відбиваються від основного тексту інтервалом в 13 пунктів.

У вступній частині необхідно відобразити проблему в загальному вигляді, показати актуальність теми, коротко вказати на недоліки відомих засобів рішення питання, що розглядається, з посиланнями на джерела, чітко сформулювати мету роботи. Основна частина повинна містити достатній для розуміння опис проведеного досліду (показати, що зроблено). Висновки повинні вказувати на конкретні результати (показати, що отримано).

Текст має бути відредагований, всі позначення и незагальноприйняті абре­віа­тури – розкриті.

Формули, що наводяться окремо, оформляються у редакторах формул MathType 6.0,MicrosoftEquation 3.0, як показано нижче:

(1)

При позначенні змінних чи виразів в тексті використання редакторів формул дозволяється лише у випадках, коли Word безсилий, наприклад, при наборі спеціальних символів понад літерними позначеннями, підкорінних виразів, меж інтегрування, підсумовування, тощо.

Всі елементи рисунків мають бути згруповані, товщина ліній — не менше 0,5 пт. Зверніть увагу на якість рисунків з точки зору чіткості відтворення при друкуванні. Сканування зображень необхідно виконувати з розрізнюванням 300 ppi. Всі рисунки повинні бути в градаціях сірого. При цьому їх треба розміщувати в таблиці, як показано нижче. Краще за все користуватися копією наведеної таблиці. В тексті використовуйте назву «рисунок , де N – порядковий номер рисунку в тексті.


Рис. 1. Схема автоматизованої обробки ЕД різних форматів

Якщо в роботі порівнюються технології чи програмні продукти, бажано вивести показники у таблицю. Посилання на таблицю в тексті повинно мати назву «таблиця N». Зразок оформлення таблиці наведений нижче.

Таблиця 1. Порівняльні характеристики офісних пакетів
Назва пакету/характеристикаШвидкість реакції
на дії миші
Вартість
OpenOffice10 msбезкоштовно
MS Office7 ms1000$

Список використаної літератури формується в порядку згадування джерел в тексті та оформляється згідно з наведеним нижче зразком. Кількість посилань – від 5 до 8.

ДЖЕРЕЛА (розмір – 13 пт.)

1. П.І.Б. авторів. Назва статті // Назва видання.– Рік.– Номер.– Стор.

2. П.І.Б. авторів. Назва книги.– Місце видання (місто): Назва видавництва, рік.

3. П.І.Б. авторів. Назва докладу // Назва матеріалів конференції.– Місце проведення конфе­рен­ції (країна, місто).– Рік.– Стор.

4. Патент №, країна. Назва / П.І.Б.– Рік.– Бюл. №.

Наведіть П.І.Б. авторів, назву навчального закладу, назву доповіді, анотацію (можливо більшого обсягу) та ключові слова англійською мовою (якщо тези українською) та українською, якщо інакше. (font size — 14 pt.)

SurnameName1, SurnameName2, ..
TITLE OF THE REPORTAnnotation in volume of 6-7 lines. The information contained in the head of the article should not be repeated in the annotation. Please show here the basic theoretical and experimental results of the work, give the obtained actual data, indicate the possibility of practical application, etc.

Keywords: in volume of 6-7 words

Заявка на участь в конференції

Прізвище

ім’я

По батькові

Наукова ступінь

Вчене звання

Посада, місце роботи, навчання

Студенти вказують, на якому освітньо-кваліфікаційний рівень вони зараз навчаються (бакалавр, магістр), спеціальність, кафедру,

спеціальність

Кафедра, факультет, ВНЗ

Назва доповіді

Форма участі

дата приїзду

дата від’їзду

контактний телефон

Електронна адреса__________________________________

Для публікації у збірнику тез доповідей необхідно надати

Тези подаються виключно у шаблоні, що додається! (шаблон_Р3М-2020_ua.doc)

1. Електронний варіант тез (по електронній пошті). Назва файлу повинна містити прізвище автора (авторів) доповіді, наприклад: Ivanov_Petrov.docx (doc).

2. В «темі» електронного листа необхідно вказати: форму участі, прізвища авторів (автора), наприклад: очна, Іванов, Петров

3. Для студентів: Позитивний відгук керівника в електронному вигляді.

4. Відомості про авторів на окремому аркуші в електронному вигляді.

5. Рукопис тез необхідно ретельно відредагувати. За зміст тексту тез відповідальність несуть їх автори.

6. Рисунки повинні бути представлені як об’єкт. Рисунки формату Word не допускаються, тези з такими рисунками НЕ приймаються. Усі рисунки будуть надруковані в чорно-білому форматі, тому необхідно забезпечити їх яскравість та контрастність.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, які не відповідають умовам наукової публікації, ТЕМАТИЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ, і ті, що представлені пізніше зазначених термінів — без вказівки причин, не вступаючи до полеміки.

Автори — учасники конференції отримують один екземпляр збірки тез доповідей.

Умови участі

Організаційний внесок включає в себе: участь у роботі конференції, друкована збірка, індексація тез: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6080

Студенти — 150 грн.

Аспіранти, викладачі та інші учасники — 300 грн.

Іноземні учасники конференції — 30 $.

Відправка збірки тез поштою — 40 грн.

Транспортні витрати, проживання, харчування та екскурсії учасники конференції покривають самостійно.

Контактна інформація

067-94-00-451 Тесленко Павло Олександрович

email: pm_odessa@ukr.net

Важливі дати
Подача заявок і тез до 29.11.2020